Aanpassingstraject en Algemene Voorwaarden

Stap 1: Informatie en gehoortest
Het eerste bezoek aan Hoorbegrip zal meestal bestaan uit een verkennend gesprek, en ,als dat nog niet gebeurd is, een gehoortest. Dit is altijd gratis en geheel vrijblijvend.

Stap 2: De oorarts
Indien nodig verwijzen wij u naar een K.N.O.-arts.

Stap 3: De keus van een hooroplossing
Om tot een goed beeld van uw hoorprobleem te komen wordt er eerst een uitgebreide vragenlijst met u doorgenomen. Daarbij wordt gekeken in welke categorie u volgens uw zorgverzekering wordt ingedeeld en volgt de keus voor een hoortoestel. Aan de hand daarvan wordt er een prijsopgave gemaakt. Zo nodig maken we een afdruk van het oor ten behoeve van een oorstukje. Tenslotte bestellen we de gewenste toestellen.

Stap 4: Aanpassing van het hoortoestel
Tijdens deze afspraak worden de hoortoestellen aangemeten en de bediening uitgelegd. In de meeste gevallen zullen de toestellen met behulp van een softwareprogramma worden ingesteld. Ook wordt er geoefend met het in- en uitdoen van de toestellen.
Hierna volgt een proefperiode en gaat u de toestellen thuis in diverse situaties testen. Het is de bedoeling dat u in deze tijd de toestellen zoveel mogelijk draagt om ervaring op te kunnen doen.

Stap 5: Bijstellen van het hoortoestel
Uw ervaringen van de afgelopen weken worden doorgesproken en aan de hand hiervan naar wens bijgesteld.

Stap 6: De afronding en aanschaf
Als de toestellen voor u naar tevredenheid zijn ingesteld wordt ter controle nog getest hoe het verstaan met de toestellen is en gaat u over tot aanschaf van de toestellen.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN HOORBEGRIP
 
Artikel 1 Definities:
Hoorbegrip: Hoorbegrip Haarlemmermeer, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51042061.
Audicien: De persoon met de titel Audicien, geregistreerd in het STAR-register.
Offerte: Voorstel tot levering en prijsbepaling
Proefbon: Leveringsoverzicht van hoortoestellen en producten.
STAR: Stichting Audicien Registratie
 
Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze Leverings- en Betalingsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van de audicien en de klant ter zake. Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de Leverings- en Betalingsvoorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende overeenkomst. De toepasselijkheid van algemene en/bijzondere voorwaarden van de klant is uitgesloten, tenzij de audicien de toepasselijkheid van dergelijke leverings- en betalingsvoorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.
 
Artikel 3 Informatieverplichting
Om tot een goede hooroplossing te komen is het belangrijk dat de audicien de juiste relevante informatie heeft. De klant is verplicht om alle informatie te verstrekken waarvan de klant weet (of redelijkerwijs kan weten) dat deze van belang is. De klant is verantwoordelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van deze informatie, ook als deze afkomstig is van derden. Indien de klant nieuwe informatie krijgt die van belang kan zijn, dan stelt hij of zij de audicien hiervan zo snel mogelijk op de hoogte. Extra kosten (mede) veroorzaakt door het niet of niet tijdig informeren van de audicien zijn voor rekening van de klant.
 
Artikel 4 Hoortest
Het gehoor van de klant wordt gemeten volgens de geldende regels van de STAR en de (triage)audiometrie. Indien de audicien niet zelf de meting uitvoert, zal dat ten minste zijn door een persoon die hiervoor specifieke scholing heeft gevolgd. Hoorbegrip is niet aansprakelijk voor gehoorschade die in een zeldzaam geval door het uitvoeren van hoortesten zouden kunnen worden veroorzaakt.
 
Artikel 5 Afdrukjes
Het maken van afdrukjes van de oren ten behoeve van maatwerkartikelen (oorstukjes, zwemdopjes, gehoorbescherming, slaapdopjes, enz) zal altijd geschieden volgens de geldende regels van de STAR. Indien de audicien de afdruk niet zelf maakt, zal dat ten minste gebeuren door een persoon die hiervoor een specifieke scholing heeft gevolgd. Er wordt de klant altijd gevraagd naar eventuele operaties ondergaan aan het oor, de audicien of degene die de afdruk van het oor maakt zal hier rekening mee houden. Hoorbegrip is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die kunnen voortvloeien uit het maken van afdrukjes van de oren bij de klant.
 
Artikel 6 Offertes
Aan de klant aangeboden offertes worden gebaseerd op verwachte kosten en vergoedingen. De klant is verantwoordelijk voor volledige informatieverstrekking ten aanzien van data van vorige leveringen van hoorhulpmiddelen, restitutie/natura verzekering en aanvullende verzekeringen. Eventuele voorgestelde vergoedingen van de zorgverzekeraar komen vanzelfsprekend ten laste van het door de zorgverzekeraar bepaalde eigen risico.
Offertes zijn op maat gemaakte persoonlijke berekeningen, dus kunnen hieruit geen rechten worden ontleend voor offertes aan andere personen. Typfouten en (be)rekenfouten zijn voorbehouden.
 
Artikel 7 Proefperiode
Gedurende de gewenningsperiode krijgt de klant hoortoestellen en aanverwante producten mee naar huis om te kunnen wennen. Gedurende deze periode blijven de hoortoestellen eigendom van Hoorbegrip. Hiervoor wordt de klant gevraagd een proefbon te ondertekenen. Elke verantwoordelijkheid ten aanzien van verlies, schade of onoordeelkundig gebruik van de hoortoestellen ligt bij de klant. De gewenningsperiode duurt in principe voort tot de eerstvolgende controleafspraak en kan naar inzicht van de audicien worden verlengd. Bij annulering van de afspraak door de klant, is de klant verantwoordelijk binnen 2 weken na annulering een nieuwe afspraak te hebben gemaakt. Bij uitblijven van communicatie (6 weken wordt als maximum termijn aangemerkt) door de klant, is Hoorbegrip gerechtigd de volledige nota aan de klant te doen toekomen. Hoorbegrip biedt mogelijkheid de hoortoestellen te verzekeren tijdens de gewenningsperiode. Dit initiatief ligt bij de klant.
Hygiënische producten die door Hoorbegrip niet te retourneren zijn aan de leverancier zoals TV- sets, hoofdtelefoons, kinbeugels, aangepaste telefoons, enz. zijn niet in bruikleen te verstrekken.
 
Artikel 8 Facturatie
Hoorbegrip zorgt , indien mogelijk, voor eventuele declaratie bij uw zorgverzekeraar. Indien een zorgverzekeraar een mindere vergoeding uitkeert dan verwacht, zal de klant dit verschil zelf dienen bij te betalen. Indien een zorgverzekeraar een hogere vergoeding uitkeert dan verwacht, zal dit eerst worden verrekend met eventuele kortingen die door de audicien is verstrekt, alvorens tot teruggave aan de klant zal worden overgegaan.
Datum van facturatie is gelijk aan de datum van ondertekening van een tevredenheidsverklaring of aan de door de zorgverzekering in haar machtiging aangegeven datum. De ondertekening van de tevredenheidsverklaring verplicht de klant tot afname en betaling van de geprobeerde producten, de doorlopen gewenningsperiode/proefperiode wordt aangemerkt als bedenkperiode.
 
Artikel 9 Betaling
Betaling van de aan de klant opgemaakte factuur dient te worden voldaan: contant of door te pinnen in de winkel of door overmaking van de factuur binnen 14 dagen na facturatiedatum. Bij uitblijven van betaling zal Hoorbegrip incassokosten in rekening brengen van 2 maal €20,-. Indien de nota dan nog niet is betaald, zal de incasso uit handen worden gegeven aan een derde partij. Betaling in termijnen is uitsluitend mogelijk na beoordeling door de audicien. De afspraken gemaakt met de audicien zijn voor de incassoprocedure leidend.
 
Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
De aan de klant geleverde artikelen worden pas eigendom van de klant nadat deze volledig zijn betaald. Onder volledige betaling wordt verstaan het voldoen van de koopsom, eventueel vermeerderd met incassokosten, wettelijke rente en andere (buiten)gerechtelijke kosten indien van toepassing.
 
Artikel 11 Negatieve proef/kosten maatwerk
Mocht de gewenningsperiode niet naar wens zijn verlopen en de klant ondervindt te weinig meerwaarde van de hoorhulpmiddelen, kan de klant de in bruikleen verstrekte artikelen weer inleveren bij Hoorbegrip. In principe worden geen kosten aan de klant in rekening gebracht. Uitzondering hierop zijn gebruikte baterijen en maatwerkartikelen; deze komen altijd voor rekening van de klant. Deze maatwerkartikelen worden ook eigendom van de klant.
 
Artikel 12 Garantie
Op alle producten die functioneren op elektriciteit of batterijen geldt in de basis twee jaar lang fabrieksgarantie. Bij Hoorbegrip heeft een hoortoestel 5 jaar lang garantie en is 5 jaar service inbegrepen. Jaarlijks onderhoud en de meeste reparaties vallen onder deze service. Niet onder de garantie of service vallen: vervanging bij diefstal of verlies en reparaties die nodig zijn door onoordeelkundig gebruik of verwaarlozing van het product door de klant.,
Indien de klant binnen 5 jaar een nieuwe afstelling van zijn of haar hoortoestel(len) wenst, valt dit ook niet onder de garantie of service. Wel is het mogelijk om hiervoor een Service Pluscontract af te sluiten. Anders wordt voor deze handelingen een uurtarief gerekend.
Voor alle maatwerkartikelen geldt een garantietermijn van 8 weken op de pasvorm, na deze termijn is kosteloze reclamatie niet meer mogelijk.
 
Artikel 13 Klachten
Indien een klant een geschil heeft met de behandelend audicien, wordt verzocht dit geschil schriftelijk te melden of via de mail naar info@hoorbegrip.nl of per post naar Hoorbegrip, tav afdeling klachtenadministratie, Bernadottestraat 169, postcode 2131 SV te Hoofddorp. De medewerkers van Hoorbegrip zijn verplicht binnen 2 weken na ontvangst van de klacht een reactie te geven. Klachten zullen te allen tijde in redelijkheid en billijkheid worden afgehandeld. Indien de klacht voortkomt uit onoordeelkundig gebruik, zal de klant worden gevraagd de instructie ten aanzien van onderhoud, gebruik van juiste batterijen en eventueel aanvullende producten ter harte te nemen.
 
Artikel 14 Aansprakelijkheidsbeperking
Hoorbegrip is nimmer aansprakelijk voor enige schade van de klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en  immateriële schade, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de audicien of aansprakelijkheid voortvloeit uit Titel 3 Afdeling 3 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
 
Artikel 15 Privacyverklaring
In het kader van onze dienstverlening (gebruik maakt van onze diensten of anderszins contact heeft met Hoorbegrip) legt Hoorbegrip gegevens vast. Hoorbegrip gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Hoorbegrip of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u zich afmelden middels een e-mailbericht naar info@hoorbegirp.nl. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.
Hoorbegrip is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hoorbegrip houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.